Regulamin sklepu

Regulamin sklepu

Przedmiotowy regulamin jest adresowany do podmiotów praw i obowiązków (Klientów) dokonujących zakupów w sklepie internetowym pod adresem: https://ML-Kancelaria.pl/sklep/.

I. Słowniczek pojęć:

 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym,
 • Klient – podmiot praw i obowiązków (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) dokonujący zakupów w przedmiotowym sklepie internetowym,
 • Sprzedawca – Michał Łyczba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Łyczba,
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu u Sprzedawcy w ramach prowadzonego przez niego Sklepu, który nie jest związany z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną) wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która zawiera umowę ze Sprzedawcą,
 • Polityka prywatności – (strona internetowa) https://ML-Kancelaria.pl/polityka-prywatnosci/,
 • Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy znajdujący się pod adresem: https://ML-Kancelaria.pl/sklep/
 • Produkt – treść cyfrowa dostępna w Sklepie,
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą poprzez Sklep.

II. Informacje

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego i zawierania umów sprzedaży wzorów (treści cyfrowych) na odległość.
 2. Sklep prowadzi Michał Łyczba prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Łyczba, NIP: 954-281-56-31, ul. Katowicka 3/2, 41-600 Świętochłowice, numer telefonu: 603 191 977, mail: m.lyczba@ml-kancelaria.pl .
 3. Prawidłowe korzystanie ze sklepu wymaga uruchomionej w przeglądarce możliwości zapisu plików „cookies”.
 4. Kwota przy danym produkcie jest kwotą brutto, to jest do kwoty tej doliczony jest podatek VAT.
 5. Produkt nie stanowi zindywidualizowanej porady prawnej.

III. Pozostałe kwestie związane z umową

 1. Złożenie przez Klienta oświadczenia woli zamówienia Produktu jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu i jego akceptacją.
 2. Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie Produktu, umieszczenie go w koszyku i wypełnienie danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT, a następnie kliknięcie przycisku z dokonaniem płatności.
 3. Następnie Klient zostanie przeniesiony na witrynę internetową w celu sfinalizowania procesu płatności. Dokonanie w/w płatności skutkuje zawarciem pomiędzy stronami umowy sprzedaży Produktu.
 4. Produkt w formie pliku tekstowego zostanie przekazany Klientowi po zaksięgowaniu się przedmiotowej płatności. Do otwarcia pliku tekstowego należy użyć programu Microsoft Office Word lub innego, zastępczego programu. Rekomendowane jest posiadanie przez Klienta systemu Windows w wersji 10 lub nowszej, oraz korzystanie z przeglądarki internetowej google chrome.
 5. Po sfinalizowaniu transakcji na podany przez Klienta adres mailowy zostanie przesłana faktura VAT za przedmiotową usługę.

IV. Odstąpienie od umowy

 1. Mając na uwadze fakt, iż Produkt jest produktem cyfrowym, który nie jest zapisany na nośniku materialnym, a świadczenie umowy rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu przez Sprzedawcę Klienta o utracie prawa do odstąpienia od umowy, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy (vide: art. 38 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta).

V. Prawo do złożenia reklamacji Produktu

 1. Obowiązkiem Sprzedawcy jest dostarczenie Klientowi Produktu wolnego od wad.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację Sprzedawcy, jeśli kupiony Produkt legitymuje się wadą fizyczną lub prawną.
 3. Reklamacja powinna zostać zgłoszona na adres mailowy: m.lyczba@ml-kancelaria.pl.
 4. Sprzedawca ma obowiązek ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, pod rygorem uznania, że reklamacja jest uzasadniona.
 5. Klient ma obowiązek przedstawić w reklamacji swoje dane osobowe umożliwiającego jego identyfikacje, pod rygorem pozostawienia reklamacji bez dalszego biegu.

VI. Dane osobowe

 1. Wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych i wykorzystywaniem plików „cookies” zostały wskazane w polityce prywatności: ( strona internetowa) https://ML-Kancelaria.pl/polityka-prywatnosci/

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Strony dążą do polubownego rozwiązania wszelkich sporów mogących wyniknąć z zakupienia Produktu.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na skierowanie wszelkich spornych kwestii mogących wyniknąć z przedmiotowej umowy do mediacji.
 3. Niezbędne informacje dotyczące sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów i reklamacji dostępne są na stronach internetowych m.in.: http://www.uokik.gov.pl; http://ec.europa.eu/consumers/odr .
 4. Konsument może zwrócić się w celu pozasądowego rozwiązania sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta (lub organizacji społecznej której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów).

VII. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia roszczeń

 1. Strony dążą do polubownego rozwiązania wszelkich sporów mogących wyniknąć z zakupienia Produktu.
 2. Sprzedawca wyraża zgodę na skierowanie wszelkich spornych kwestii mogących wyniknąć z przedmiotowej umowy do mediacji.
 3. Niezbędne informacje dotyczące sposobów pozasądowego rozwiązywania sporów i reklamacji dostępne są na stronach internetowych m.in.: http://www.uokik.gov.pl; http://ec.europa.eu/consumers/odr .
 4. Konsument może zwrócić się w celu pozasądowego rozwiązania sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej lub do powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta (lub organizacji społecznej której statutowym zadaniem jest ochrona konsumentów).

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w niniejszym Regulaminie z wszelkich ważnych przyczyn.
 2. Zmiany, o których mowa w ustępie poprzedzającym nie będą stosowane do umów które były zawarte przed ewentualną zmianą Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności, lecz niewyłącznie, kodeks cywilny, ustawa o prawach konsumenta i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną.