Roszczenia przysługujące właścicielowi mieszkania (nieruchomości) nabywającemu je z rynku pierwotnego z tytułu wad / szkód w nim powstałych. Część 5

Home / Blog

Couple in unfinished building. Woman and men dreaming about apartment renovation

Roszczenia przysługujące właścicielowi mieszkania (nieruchomości) nabywającemu je z rynku pierwotnego z tytułu wad / szkód w nim powstałych. Część 5

CZ. V - ROSZCZENIA WZGLĘDEM UBEZPIECZYCIELA

Wstęp

Ostatni wpis na blogu jest poświęcony tematyce roszczeń przysługujących właścicielowi nieruchomości względem ubezpieczyciela, w sytuacji w której w mieszkaniu / domu doszło do ujawnienia się wady / powstania szkody za którą, co do zasady, odpowiedzialność winien ponieść deweloper (nieruchomość nabyta z rynku pierwotnego).

1. Roszczenia względem ubezpieczyciela

W powyżej nakreślonym stanie faktycznym sprawy, nie możemy zapominać, że właściciel nieruchomości, w przypadku posiadania stosownej polisy ubezpieczeniowej, może dochodzić także wypłacenia kwoty należnego mu odszkodowania od ubezpieczyciela.

To poszkodowany (właściciel nieruchomości) winien podjąć decyzję, czy będzie dochodzić swojego roszczenia od dewelopera, czy od ubezpieczyciela.

Przepis prawa (art. 822 kodeksu cywilnego) stanowi, że ubezpieczenie obejmuje swoim zakresem szkody wynikłe ze zdarzenia objętego polisą, w takiej sytuacji, o ile nie umówiono się inaczej, ubezpieczyciel winien wypłacić kwotę do wysokości powstałej szkody (art. 824 ze zn. 1 § 1 kodeksu cywilnego), która równocześnie nie może przekroczyć sumy ubezpieczenia (art. 824 § 1 kodeksu cywilnego).

W przypadku niewypłacenia przez ubezpieczyciela kwoty należnej właścicielowi mieszkania (tytułem odszkodowania która pokryłaby wartość powstałej szkody), właściciel nieruchomości może złożyć od tak zapadłej decyzji ubezpieczyciela odwołanie, a także może złożyć skargę do rzecznika finansowego, bądź też skierować przedmiotową sprawę na drogę powództwa sądowego.

Warto zauważyć, że zgodnie z brzmieniem art. 828 k.c., statuowana jest zasada regresu ubezpieczeniowego, w myśl której, ubezpieczyciel z chwilą z którą wypłaci odszkodowanie właścicielowi nieruchomości, będzie mógł dochodzić wypłaconych środków na rzecz właściciela nieruchomości od podmiotu zobowiązanego względem  właściciela nieruchomości (tj. dewelopera).

 

2.  Linie orzecznicze

III CZP 102/18 – Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2019 r.

(…) Obowiązek ubezpieczyciela odpowiedzialności cywilnej polega wprawdzie na zapłacie odszkodowania, a więc na spełnieniu świadczenia pieniężnego (art. 822 § 1 k.c.), jednak poszkodowany może, według swojego wyboru, żądać od ubezpieczyciela zapłaty kosztów hipotetycznej restytucji albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej ustalonej zgodnie z metodą różnicy. Przepis art. 822 § 1 k.c. modyfikuje normę wynikającą z art. 363 § 1 k.c. bowiem jedynie w ten sposób, że roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego przekształca w roszczenie o zapłatę kosztów restytucji. (…)

 

3. Przedawnienie

Ogólne terminy przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia wynoszą 3 lata (art. 819 k.c.).

Nie można jednak tracić z pola widzenia, że zgodnie z brzmieniem art. 819 § 3 k.c. przedmiotowe roszczenie przedawni się z upływem innych terminów kodeksowych, jeżeli dotyczy ono odszkodowania z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Należy też pamiętać, że bieg przedawnienia roszczenia przerywa się przez zgłoszenie ubezpieczycielowi roszczenia lub zgłoszenia danego zdarzenia objętego roszczeniem (art. 819 § 4 k.c.)

 

4. Podsumowanie

W serii poszczególnych wpisów starałem się Państwu przybliżyć tematykę związaną z ogólnym, szeroko rozumianym pojęciem „szkód deweloperskich” i przysługujących z tego tytułu roszczeń. Stwierdzić należy, że właścicielowi mieszkania / domu w przypadku zaistnienia wady / szkody w jego nieruchomości, przysługuje szereg uprawnień / przepisanych przez prawo roszczeń aby uzyskać kwotę pieniężną lub żądać przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed powstania / ujawnienia się wady.

Jednym z takich roszczeń przysługujących poszkodowanemu, jest możliwość uzyskania odszkodowania od ubezpieczyciela.

 

Jak mogę ci pomóc?

Skontaktuj się ze mną lub odwiedź moją kancelarię
Kategorie wpisów
Autor wpisu

Michał Łyczba

ul. Majowa 53,
41-706 Ruda Śląska

biuro@ml-kancelaria.pl

Tel: +48 603 191 977

Udostępnij
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Reddit
Telegram

OSTATNIE WPISY

Couple in unfinished building. Woman and men thinking about apartment renovation
Prawo cywilne

Roszczenia przysługujące właścicielowi mieszkania (nieruchomości) nabywającemu je z rynku pierwotnego z tytułu wad / szkód w nim powstałych. Część 3

CZ. III – ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z UMOWY DEWELOPERSKIEJ. Kolejny wpis na blogu został poświęcony tematyce zagadnień związanych z roszczeniami jakie przysługują właścicielowi nieruchomości na mocy ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego.

CZYTAJ WIĘCEJ